top of page

Uniikkimatkat Oy

Uniikkimatkat Oy 

Y-tunnus: 2618436-2

Chiewitzinkatu 13 D 2,

07900 Loviisa  

myynti@uniikkimatka.fi
Puh. 050-5670465

Uniikkimatkat Oy- 
rekisteriseloste

Päivitetty [28.12.2022]

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Uniikkimatkat Oy

Y-tunnus: 2618436-2

Chiewitzinkatu 13 D 2, 0790 Loviisa

2. Yhteyshenkilö

Kimmo Rahunen, sähköposti: myynti@uniikkimatka.fi

3. Rekisterin nimi

Uniikkimatkat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Uniikkimatkat Oy käsittelee rekisterin sisältämiä henkilötietoja asiakkuuteen perustuvan suhteen perustamiseen ja hoitamiseen, rekisteröidyn tekemien tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, Uniikkimatkat Oy:n toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään (mukaan lukien sähköisten uutiskirjeiden toimitus, profilointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • matkapalvelua koskevaan sopimussuhteeseen Uniikkimatkat Oy:n ja rekisteröidyn välillä

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Uniikkimatkat Oy:n asiakkaista, jotka ovat tehneet matkapalvelua koskevan varauksen verkko- tai asiakaspalvelun kautta tai sisältyvät tällaiseen varaukseen:

 • etu- ja sukunimi

 • postiosoite

 • puhelin

 • sähköposti

 • syntymäaika

 • sukupuoli

 • kansalaisuus

Edellä mainittujen tietojen antaminen on edellytyksenä Uniikkimatkat Oy:n tarjoaman matkapalvelun toteuttamiseksi, kuten matkavarauksen tekemiseksi. Jos rekisteröidy ei anna edellä mainittuja tietoja, Uniikkimatkat Oy ei voi tehdä matkapalvelua koskevaa sopimusta rekisteröidyn kanssa.

Lisäksi rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • mahdollinen lentoyhtiön tai muun palveluntarjoajan kanta-asiakaskortin tai muun jäsen-/etukortin numero

 • rekisteröidyn yhteydenotot Unikkimatkojen asiakaspalveluun (asiakaspalautteet, muu viestintä)

 • rekisteröidyn varaamien matkojen tiedot (matkustuspäivämäärät, matkakohteet, ruoka-aineallergiat, huonejako jne.)

 • suoramarkkinointi- ja muut kiellot sekä suostumukset.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen puolestaan toimivalta henkilöltä uniikkimatkat.fi sivuilla, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin tehtävän matkapalvelua koskevan varauksen.Tietoja saadaan myös palvelun käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa Uniikkimatkat Oy:n valitsemalle palveluntarjoajalle, joka on osallisena rekisteröidyn tilaamaan matkapalvelun toteuttamisessa (kuten lentoyhtiö, hotelli tai muu rekisteröidyn tilaama lisäpalvelu) ja siirto on tarpeen rekisteröidyn ja Uniikkimatkat Oy:n välisen matkapalvelua koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Luovutettavia tietoja ovat etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, huonejako, kansalaisuus. Luovutuksen perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötiedot voidaan myös luovuttaa liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä luovutuksensaajana olevalle yhtiölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää myös EU/ETA:n ulkopuolella sijaitsevalle palveluntarjoajalle, joka on osallisena rekisteröidyn tilaamaan matkapalvelun toteuttamisessa (kuten lentoyhtiö, hotelli tai muu rekisteröidyn tilaama lisäpalvelu) ja siirto on tarpeen rekisteröidyn ja Uniikkimatkat Oy:n välisen matkapalvelua koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain niille Uniikkimatkat Oy:n työntekijöille ja muille sen valtuuttamille toimijoille, joiden on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä käsitellä henkilötietoja. Pääsyä tietoihin kontrolloidaan käyttöoikeuksilla ja henkilötietoja sisältävät tietokannat ja -järjestelmät on suojattu salasanoin, palomuurein ja muilla asianmukaisilla teknisillä suojakeinoilla.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröidystä voidaan tämän ajan jälkeenkin säilyttää nimi, puhelinnumero, postiosoite sekä sähköpostiosoite suoramarkkinointitarkoituksia varten. Jos rekisteröity vastustaa suoramarkkinointia, Uniikkimatkat poistaa tiedot rekisteristä. Tarpeellisia henkilötietoja voidaan kuitenkin aina säilyttää siltä osin ja niin kauan kuin on tarpeen pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitovelvollisuus). Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa yrityksen omissa toimitiloissa.

10-11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada pääsy Uniikkimatkat Oy:n käsittelemiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu

 • vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa:

Sähköpostitse osoitteeseen myynti @ uniikkimatka.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen tai kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

bottom of page